Fordonet är skrotat
Daterad: 19 augusti 1984

SJ lägger ned persontrafiken

Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik kom att överleva nedläggningsvågen som drabbade många järnvägar under 1960- och 1970-talen. Trots att hotet om nedläggning väcktes vid flera tillfällen lyckades tågtrafiken ändå leva vidare. Den 19 augusti 1984 var beslutet ett faktum och det sista persontåget rullade i SJ:s regi.

Efter ett riksdagsbeslut 1939 kom staten att överta de flesta av de många enskilda järnvägar som hade byggts upp runt om i landet. Den 1 juli 1949 hade turen kommit till den smalspåriga Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar, NVHJ, och bolagets verksamhet övertogs av Statens Järnvägar. De första åren i SJ:s regi präglades av satsningar på att modernisera och rationalisera driften, bland annat investeringar i nya fordon och bättre banstandard.

Tågklarerare Arne Carlsson tar in tåg 2160 med YP 873 främst i Ankarsrum den 19 augusti 1984. Fotograf: Tor Wiklund

Efter andra världskriget fick många privatpersoner möjlighet att skaffa en egen bil och för järnvägarna ökade konkurrensen från vägtrafiken markant. I mitten av 1950-talet började SJ att på olika lågtrafikerade linjer ersätta tågtrafiken med bussar och lastbilar. En nedläggningsvåg av järnvägslinjer följde och kom att pågå ända fram till mitten av 1980-talet.

Protester mot nedläggningen vid stationen i Västervik den 19 augusti 1984. Fotograf: Tor Wiklund

Under 1960-talet blev nedläggningsfrågan aktuell för linjen Hultsfred–Västervik. SJ hade lovat vid förstatligandet av NVHJ att banan skulle breddas till normalspår på samma sätt som skedde med linjen Västervik–Åtvidaberg, men den planen kom att överges. I stället planerades att lägga ned hela eller delar av linjen och ersätta den med vägtrafik. Ett problem var dock landsvägarnas standard i trakten, vilket bidrog till att en övergång till buss och lastbilstrafik sköts på framtiden. Men vägarna förbättrades successivt och 1977 stod den nya riksväg 33 klar vilket gav en bättre förbindelse mellan Västervik och Vimmerby.

Tåg 2154 och 2153, båda femvagnarståg, möts i Hultsfred, den 18 augusti 1984. Fotograf: Tommy Fogelström

I början av 1980-talet gjordes flera utredningar om banans framtid, nedläggning eller fortsatt tågtrafik. Att flytta persontrafiken till bussar ansågs vara det ekonomiskt lönsammaste alternativet. Den 3 maj 1984 gav regeringen klartecken till SJ att lägga ned persontrafiken på de två smalspårsbanorna Hultsfred–Västervik och Växjö–Hultsfred. Tågen skulle ersättas med en väsentligt utvidgad busstrafik.

Protester mot nedläggningen vid stationen i Västervik, den 19 augusti 1984. Fotograf: Tor Wiklund

Den 19 augusti 1984 rullade de sista persontågen i SJ:s regi på banorna. Utöver rälsbusstågen körde Tjustbygdens Järnvägsförening en resa med ångtåg Västervik–Hultsfred tur och retur. Godstrafiken på banorna kom dock att fortleva ytterligare något år. Nedläggningen mötte lokala protester och väckte ett stort engagemang att ta över och driva järnvägen vidare. Sommaren 1987 kunde trafiken återupptas genom det privata bolaget Växjö–Hultsfred–Västervik Järnvägs AB.