Fordonet är skrotat

Smalspåret – en röra med många aktörer

På 1980-talet blev ”Smalspåret” ett begrepp för SJ:s sista smalspårslinje med persontrafik, sträckan Växjö–Hultsfred–Västervik. Nu 40 år senare lever begreppet ännu kvar – trots att det inte längre finns ett ”smalspår” – utan två separata verksamheter sedan flera decennier. Förvillande namn på olika aktörer gör det minst sagt rörigt. Här är ett försök att guida dig rätt.

Text av Peter Heller  Grafik: Jakob Kindesjö Foto: Bertil Ericsson, Tor Wiklund, Jakob Kindesjö, Peter Heller, Järnvägsmuseet och Smalspårsarkivet. Texten har tidigare varit publicerad i Västervikingen. 

Smalspåret Växjö–Hultsfred–Västervik var en helhet så länge det fanns en ägare. Efter att ägaren VHVJ gått i konkurs 1992 inleddes splittringen till två separata verksamheter: Hultsfred–Västervik och Växjö–Hultsfred.

Den som googlar på ”Smalspåret” i dag dyker direkt på problemet. Vilken verksamhet är det man vill få tag på? Är det cykeldressiner i Åseda, nostalgitåg i Virserum eller Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik som söks? Olika verksamheter dyker upp, men utan att det längre finns någon sammanhängande organisation.

Det fanns det under de fem år, 1987–1992, då Växjö–Hultsfred–Västervik Järnvägs AB (VHVJ) bedrev trafiken och stod som ägare till bana och fordon. Då var stödföreningen Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik (FSVV) en samlande kraft för det ideella engagemanget längs banan. Föreningen var från början organiserad i lokalavdelningar som tillsammans gick ihop i en ”storförening” och hade som mest åtta lokalavdelningar längs banan och på andra platser i landet och även i Danmark.

Tydlig vändpunkt

När VHVJ gick i konkurs i december 1992 inträffade en tydlig vändpunkt och för att vara drastisk så var det också då ”Smalspåret” upphörde att existera. Det som sedan följde var en utdragen uppdelning i två olika verksamheter, två olika smalspår och, om man så vill, i två ganska olika berättelser om vad det är de bevarar.

Smalspåret ges rubrik till det mesta men vilken verksamhet avses? Dressinuthyrning i Åseda, nostalgitåg i Virserum eller smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik?

I dag bedrivs verksamheten på sträckan Hultsfred–Västervik av Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF, och Förvaltnings- AB Smålandsbanan, FAS. TJF grundades formellt 1979, men verksamheten hade då varit igång i omkring tio år. Målsättningen var att bevara ett antal museifordon och bedriva trafik med främst ångtåg på sträckan Västervik–Verkebäck. FAS grundades 1993 med målsättning att bevara järnvägen mellan Västervik och Hultsfred. Från början ägdes FAS till helt och hållet av 1914 års järnvägskonsortiums donationsfond, som fortfarande äger aktiemajoriteten i bolaget.

TJF och FAS är två självständiga organisationer som sedan drygt 20 år marknadsför verksamheten som Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. Det ideella arbete som utförs inom FAS, som till exempel banarbete, fastighetsskötsel och trafikledning, organiseras av TJF.

FSVV lokalavdelning i Västervik avvecklades 2008, efter att ha haft väldigt lite verksamhet de sista åren. Anledningen finns sannolikt i att trafiken i TJF:s regi bedrevs i föreningsform och då behövdes ingen ytterligare förening för att samla de ideella krafterna.

Utvecklingen av antal aktörer vid ”Smalspåret” sedan 1984. Kolla siffran och läs mer om varje aktör i faktarutan i högerspalten.

Efter VHVJ:s konkurs startades även bolaget Småländska Smalspåret AB (SMAB) med ambitionen att trafikera järnvägen på samma sätt som VHVJ hade gjort, med undantag för delen Västervik–Verkebäck, som bolagets företrädare var beredda att offra. Man ville återuppta skoltrafiken mellan Växjö och Braås och hade även ambitionen att starta upp godstrafik. SMAB kom att tampas med ekonomiska svårigheter, förstärkta av att Växjö kommun inte förlängde arrendeavtalet för spåret närmast staden inför trafiksäsongen 1996, vilket gjorde att tågen fick vända i Rottne.

Växjö–Åseda rivs upp

1997 blev sista säsongen som SMAB körde trafik, och året därpå begärdes bolaget i konkurs. Konkursen hävdes så småningom. Bolaget försattes i stället i likvidation och kom att finnas kvar under likvidatorns ledning till 2005, då de sista tillgångarna hade avvecklats.

Under 1999 stiftades urkunden till ett nytt bolag, med arbetsnamnet Nya VHVJ. Även detta bolag hade ursprungligen som ambition att trafikera hela sträckan Växjö–Västervik. 2003 fullföljdes bildandet av bolaget som då fick namnet Smalspåret i Hultsfred AB (SH). Under tiden hade banan mellan Växjö och Åseda sålts av SMAB:s likvidator och rivits. Det nybildade bolaget var tätt kopplat till FSVV och hade som främsta målsättning att få igång arbetet med att underhålla banan mellan Åseda och Hultsfred. SH är i dag infrastrukturförvaltare för sträckan Hultsfred–Åseda, som är klassad som sidospår, och har även tillstånd som järnvägsföretag.

Karta över smalspåret Växjö–Hultsfred–Västervik och statusen på de olika bandelarna, vilka som är ägare och vilka aktörer som är verksamma var. Läs mer om varje aktör i faktarutan i högerspalten.

När SMAB i likvidation avvecklades kom FAS att ta över sträckan Hultsfred–Virserum, medan sträckan Virserum–Grindstugan (strax utanför Åseda) köptes av Evald Hammarström i Hultanäs. Evald har varit aktiv i smalspårssammanhang länge och har tidigare varit vd i VHVJ och SMAB.

Sträckan från Åseda station till Grindstugan ägs av Uppvidinge kommun. 2017 överlät FAS sträckan Hultsfred– Virserum till det nybildade VÅHJ Fastighets AB i samband med att TJF tog över tre rälsbussfordon från FSVV. VÅHJ ägs av FSVV storförening och lokalavdelningen i Hultsfred.

Bidrar till förvirring

FSVV:s lokalavdelning i Hultsfred startade år 2000 uthyrning av cykeldressiner vid Björkudd, strax söder om bangården i Hultsfred. Sedan 2023 har dressinuhyrningen flyttat upp till stationen i Hultsfred. Dressinuthyrning bedrivs också av SH mellan Flaten och Gårdveda samt mellan Virserum och Åseda. Under 2005 startade SH rälsbusstrafik i form av växling mellan Åseda och Hultanäs. Sedan 2012 trafikeras hela sträckan Virserum–Åseda, men trafiken har under senare år varit inställd.

Under VHVJ-åren fanns plattformen för smalspårstågen i Västervik på den plats där det i dag är bussterminal. Kuren bemannades av Föreningen Smalspårets lokalavdelning i Västervik, vars medlemmar sålde biljetter och souvenirer. Foto från augusti 1989. Foto: Bengt Nylén

Som vi ser av grafiken kom verksamheten vid ”Smalspåret” att delas i två efter VHVJ:s konkurs. Det är idag två separata verksamheter som bedrivs. Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik bedriver, namnet till trots, inte någon verksamhet på Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik; lokalavdelningen i Västervik är nedlagd och Hultsfredsavdelningen är engagerad i sträckan söderut från Hultsfred.

Det skapar därför förvirring för allmänheten, besökare, media och myndigheter när illusionen att ”Smalspåret” är en obruten helhet hålls vid liv. I Svenska Järnvägsklubbens tidskrift Tåg 9/1998 fanns en artikel på temat under rubriken ”Striden om småländska smalspåret – som en oändlig TV-såpa”. Så här i efterhand kan man nog konstatera att det blev ganska många fler säsonger av den såpan!

TJF och FAS marknadsför verksamheten gemensamt som Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik och har gjort så i över 20 år. Ovan ses reklamfoldrar från år 1999 och 2000.

Hultsfred har länge varit en skiljestation för olika järnvägar. Sedan 1993 är Hultsfred åter brytpunkt för två olika smalspårsverksamheter, en söderut och en norrut: smalspåret Åseda–Hultsfred och Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik.

Nedlagda aktörer
vid smalspåret
Växjö–Västervik

1) Järnvägsföreningen Smålandsspåret
Bildades 1980 för att verka för ett järnvägsmuseum i Växjö och renovera ångloket Gp 3042. I planerna fanns även trafik Växjö–Bråas. Avvecklad 1989 och de kommunägda fordonen såldes till FSVV:s lokalavdelning i Växjö för 1 kr.

2) Fastighets AB Järnvägsfabriken
Fastighetsbolag bildat 1997 som förvärvade lokstallsområdet i Växjö och fyra rälsbussar från SMAB. Planerade trafik Växjö–Klavreström ihop med SMAB, vilket inte blev av. Rälsbussarna såldes till TJF 2010.

3) Föreningen Smalspårsjärnvägens vänner
Bildad 2014 i Virserum av personer med koppling till FSVV och SH. Föreningens syfte och mål okänt. Avregistrerades 2020.

4) Växjö–Hultsfred–Västervik Järnvägs AB, VHVJ
Bildades 1986 på initiativ av FSVV för att driva verksamhet Växjö–Västervik. Cirka 5 000 personer köpte aktier i bolaget, som efter banklån 1987 blev ägare till sträckan Sandsbro–Jenny. VHVJ drev trafik Växjö–Västervik 1987–1992. Bolagets ekonomi var dålig från start och i december 1992 försattes det i konkurs med över tio miljoner kr i skulder.

5) Småländska Smalspåret AB, SMAB
Bildades 1993 med målet att fortsätta verksamheten efter VHVJ:s konkurs. Övertog VHVJ:s fordonspark och sträckan Sandsbro–Verkebäck. Drev trafik på delar av Växjö– Hultsfred 1993–1997. 1996 valde Växjö kommun att inte förlänga arrendeavtalet med SMAB för sträckan Växjö–Sandsbro. Bolaget begärdes i konkurs 1998 och trädde i likvidation. Sträckan Sandsbro–Åseda såldes för rivning 2000 och bolaget avvecklades slutligen 2005.

6) FSVV lokalavdelning i Västervik
Bildades 1984 som en del av föreningen Rädda Smalspåret. Under åren som VHVJ bedrev trafik samlade lokalavdelningen i Västervik de ideella krafterna som medverkade i trafiken. Bland annat bemannades biljettkuren vid Västervik station av lokalavdelningen. Efter VHVJ:s konkurs kom TJF att få en större roll och lokalavdelningens verksamhet blev allt mindre. Avdelningen upphörde 2008.

Aktörerna
vid smalspåret

Åseda–Hultsfred

7) Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, FSVV
Bildades 1984 under namnet ”Rädda Smalspåret” i form av fem lokalföreningar i Växjö, Uppvidinge, Hultsfred, Vimmerby och Västervik, med målet att bevara sträckan Växjö–Västervik efter SJ:s nedläggning. Initierade bildandet av VHVJ 1986. Har de senaste 20 åren koncentrerat verksamheten till Åseda–Hultsfred, där föreningen initierat flera nya bolag. Äger stationshus, godsmagasin och verkstadslokal i Virserum samt tre rälsbussar. FSVV hade 2019 cirka 930 medlemmar och en omsättning på 942 500 kr.

8) FSVV lokalavdelning i Hultsfred
Bildades 1984 som en del av föreningen Rädda Smalspåret. Har de senaste 20 åren koncentrerat sig på sträckan söder om Hultsfred och driver dressinuthyrning Hultsfred–Målilla sanatorium.

9) VÅHJ Fastighets AB
Bildat 2016 av FSVV och står som ägare av sträckan Virserum–Hultsfred. Har som mål att: ” äga och förvalta fastigheter på delar av den smalspåriga järnvägen mellan tidigare Växjö och Västervik”. Visade 2019 en omsättning på 0 kr.

10) Smalspåret i Hultsfred AB, SH
Bildades 2003 på initiativ av FSVV och ska ansvara för ”turisttrafik och spårunderhåll på delar av den smalspåriga järnvägen mellan tidigare Växjö och Västervik”. Bolaget fungerar som föreningens driftbolag för sträckan Åseda–Björkudd. Äger banvaktstugan i Holm, stationshuset i Hultanäs, rälsbussen YP 884 och sköter driften av föreningens stationshus och verkstadslokal i Virserum. Driver dressinuthyrning och trafik med nostalgitåg Åseda–Virserum, trafiken inställd 2020. Visade 2018 en omsättning på 847 000 kr.

11) Svartarp Fastighets AB
Bildades 2014 på initiativ av Smalspåret i Hultsfred AB för att förvärva tomten Svartarp 2:15 intill järnvägen i Hultanäs, där en verkstad är planerad. Visade 2019 en omsättning på 0 kr.

12) Evald Hammarström
Privatperson bosatt i Hultanäs och som tidigare varit vd i VHVJ och SMAB. Står som ägare av sträckan Grindstugan–(Hjortöström)–Virserum och flera järnvägsfordon på sträckan. Driver även enskilda firman EH Trä med tillverkning av bland annat pallkragar.

Aktörerna bakom
Smalspårsjärnvägen
Hultsfred–Västervik

13) Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF
Bildades 1979 för att driftsätta museitåget i Västervik med ångloket NVHJ 22. Drev ånglokstrafik huvudsakligen Västervik–Verkebäck 1982–1992. Efter VHVJ:s konkurs kom TJF att axla en större trafikuppgift och verka för ett bevarande av järnvägen Hultsfred–Västervik tillsammans med Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS. Driver trafik och underhåll på fordon och bana med FAS under namnet Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik. TJF hade 2019 cirka 770 medlemmar och en omsättning på 3,4 miljoner kr.

14) Förvaltnings AB Smålandsbanan
Bildades 1993 efter VHVJ:s konkurs på initiativ av Järnvägsfonden för att rädda järnvägen Hultsfred–Västervik. Fick järnvägen byggnadsminnesförklarad, bron vid Rödsle byggd, smalspårstrafiken återupptagen Jenny–Västervik och utförde en större upprustning av bana och byggnader. Äger bl.a. banan Jenny–Hultsfred, stationshuset i Jenny, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo samt lokstationsområdet i Västervik. Visade 2019 en omsättning på 2,4 miljoner kr.

15) 1914 års järnvägskonsortiums donationsfond (järnvägsfonden)
Bildades 1914 för insamling av medel till inköpet av Norsholm–Bersbo till Västerviksbanorna. Överskottet placerades i en samhällsnyttig fond. Efter VHVJ:s konkurs kom Järnvägsfonden att agera för ett bevarande av järnvägen Hultsfred–Västervik. Bildade 1993 Förvaltnings AB Smålandsbanan, där fonden är majoritetsägare.